You are here

Όροι και προϋποθέσεις

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 1. Η εταιρία με την επωνυμία «MEDITERRA S.A.», (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Καλλιμασιά Χίου ΤΚ 82100 με ΑΦΜ 800312593 , Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ (7411) , σε συνεργασία με τη εταιρεία «Forestview Internet και Marketing Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (εφεξής «Forestview») που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 15124, διοργανώνει το διαγωνισμό Mastiha Challenge (εφεξής «Διαγωνισμός»), για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων των Mastiha Shop με το εμπορικό σήμα «ELMA» σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στη σελίδα https://www.mastihashop.com/challenge (εφεξής o «Δικτυακός Τόπος»).

 2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής σε αυτόν.

 3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

 4. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η  Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση εκ της εν λόγω αιτίας.

 

Β.       ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β1.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.       Αντικείμενο Διαγωνισμού

1.1 Ο Διαγωνισμός αφορά στην απάντηση πέντε (5) ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν την ιστορία, την παρουσία σε επιστημονικά/καλλιτεχνικά πεδία και τις ευεργετικές ιδιότητες της μαστίχας Χίου, οι οποίες  θα βρίσκονται αναρτημένες στο Δικτυακό Τόπο κατά το διάστημα 2/8/18 – 31/8/18.

1.2 Ο Διαγωνισμός αφορά σε ανάδειξη συνολικά είκοσι (20) νικητών, οι οποίοι θα κερδίζουν από ένα καλάθι με προϊόντα «Mastiha Shop» που ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 5.1.1 κατωτέρω (εφεξής το καθένα το «Δώρο» και από κοινού τα «Δώρα»). Επίσης, ένας εξ αυτών θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο άτομα στη Χίο.

2.    Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα (άνδρες και γυναίκες), τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ικανοί για δικαιοπραξία (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

2.2 Εάν κάποιος από τους νικητές διαπιστωθεί ότι είναι ανήλικος και συμμετείχε στο Διαγωνισμό, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται να παραλάβει το Δώρο.

2.3 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων ρητά στο παρόν, στο Διαγωνισμό συμμετέχουν αυτοδικαίως, αλλά και αποκλειστικώς όσοι απαντήσουν στο σύνολο των πέντε (5)  ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής του Διαγωνισμού, και συμπληρώσουν τα εξής προσωπικά τους στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα, Επώνυμο, Email,. Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να απαντήσει στις ερωτήσεις του διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος απαντώντας πλήρως στις πέντε (5) ερωτήσεις που είναι αναρτημένες στο Δικτυακό Τόπο και συμπληρώνοντας και τα λοιπά στοιχεία που ορίζονται ανωτέρω, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.  Κάθε συμμετέχων μπορεί να εξασφαλίσει μία έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

2.4 Οι ερωτήσεις που αναρτώνται στο Δικτυακό Τόπο παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

2.5 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία και στη Forestview, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

2.6 Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο (ακόμα και κατά την παραλαβή του Δώρου) μπορεί να ακυρωθεί, ενδεικτικά σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Συμμετέχων δεν πληροί στο σύνολό τους όρους που ορίζονται στο παρόν, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργειά του σχετική με το Διαγωνισμό είναι παράνομη ή/και είναι αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή/και προσβάλλει τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τη Forestview ή δικαιώματα τρίτων.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι από την Παρασκευή 2/8/2018  και ώρα 10:00 έως και Δευτέρα 31/8/2018 και ώρα 24:00.

 

3.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

 

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια Εταιρεία και τη Forestview ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Forestview, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε αξίωση του Δώρου, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 

4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης νικητών

4.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται μέσω του Mini site που έχει δημιουργήσει στο Διαδικτυακό τόπο η Forestview. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που ορίζονται στο άρθρο 2.3 ανωτέρω. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει θεσπίσει η Διοργανώτρια, η οποία βρίσκεται αναρτημένη http://www.mastihashop.com/Content/Files/GDPR.pdf

 

4.2 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 

4.3 Ο Συμμετέχων φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του.  Η πλήρης απάντηση των πέντε (5) ερωτήσεων, η συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων που ζητούνται και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Με τη συλλογή και καταχώριση των στοιχείων, η Forestview θα προβεί στη δημιουργία μιας μοναδικής λίστας με τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

  1. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρωθούν σε ειδικό αρχείο (excel) από τη Forestview και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

  2. Την Δευτέρα 03/09 και ώρα 15:00 θα διενεργηθεί η κλήρωση του Διαγωνισμού στα γραφεία της Forestview, Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι, στην οποία θα κληρωθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές και θα αναδειχτούν συνολικά είκοσι (20) Νικητές που θα κερδίζουν από ένα (1) Δώρο και είκοσι (20) αναπληρωματικοί (βλ. Β5). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (random generator) και μπορεί να παρακολουθήσει όποιος το ζητήσει μέσω video που θα μαγνητοσκοπηθεί για τους σκοπούς της διαφάνειας και δημοσιότητας.

  3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο δηλωθέν email για την νίκη τους και θα τους ζητηθεί διεύθυνση και τηλέφωνο ώστε να τους αποσταλεί το δώρο. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν απαντήσουν εντός δέκα ημέρων για να κατοχυρώσουν το δώρο τους, αυτό θα μεταβιβασθεί σε αναπληρωτή νικητή.

 

4.6 Από τη στιγμή που ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε έναν Συμμετέχοντα κληρωθεί, ο αριθμός αυτός δε θα ξαναμπαίνει στην κληρωτίδα για την ίδια κλήρωση. Αν επομένως κάποιος συμμετέχων κληρωθεί δεύτερη φορά στην ίδια κλήρωση, έγκυρη θεωρείται μόνον η πρώτη κλήρωση του ονόματός του.

4.7 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια κακόβουλης τεχνικής παρέμβασης- η άλλης ύποπτης ενέργειας.

5.   Δώρα

5.1 Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι είκοσι (20) κουτιά με προϊόντα Mastiha Shop.

 

5.1.1. Τα διαθέσιμα προϊόντα είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:

 • Display τσίκλα ΕΛΜΑ Δύοσμο SF (10 τμχ)

 • Display τσίκλα ΕΛΜΑ Λεμόνι SF (10 τμχ)

 • Σοκολάτα γάλακτος με Μαστιχέλαιο 80gr (1)

 • Σοκολάτα υγείας με σκόνη Μαστίχας 80gr (1)

 • Μπισκότα με κρέμα Μαστίχας 150gr (1)

 • Άλειμμα Σύκου με Μέλι & Μαστίχα 230gr (1)

 • Υποβρύχιο μους Μαστίχα 200gr (1)

 • Λουκούμι με Μαστίχα 340gr (1)

 • Σαμπουάν με Μαστιχέλαιο &  Ελαιόλαδο 250ml (1)

 • Αφρόλουτρο με Μαστιχέλαιο & Αλόη 250ml (1)

 

5.1.2. Κάθε νικητής θα λάβει ένα καλάθι με τα προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 5.1.1  

 

5.1.3. Ένας εκ των νικητών θα κερδίσει και ένα ταξίδι στη Χίο για δύο άτομα. Το ταξίδι αφορά μεταφορά προς και από την Χίο με ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια (ό,τι επιλέξει ο Νικητής) και 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό που θα επιλεγεί από τη Διοργανώτρια. Η περίοδος εξαργύρωσης δώρου είναι εντός 12 μηνών από την ανακοίνωση του νικητή. Το δώρο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτο πρόσωπο.

5.2 Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρώς προσωπικά και δεν δύναται να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

6. Ενημέρωση νικητών για κατακύρωση– Παραλαβή δώρων

6.1 Οι Νικητές/τριες του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω e-mail που οι ίδιοι/ες έχουν γνωστοποιήσει στην φόρμα συμμετοχής εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης και θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου του. Στη συνέχεια θα κληθούν να απαντήσουν με mail ότι αποδέχονται το δώρο στέλνοντας τη διεύθυνση που θέλουν να το παραλάβουν και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

6.2 Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, εφόσον η Διοργανώτρια έχει λάβει τη συγκατάθεση του εκάστοτε νικητή κατά την αποστολή σε εκείνον email που θα τον ενημερώνει για την ανάδειξή του ως νικητή. ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δύναται να λάβει γνώση εάν αυτός είναι ο νικητής και να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

6.3 Σε περίπτωση που μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο του νικητή (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της εσφαλμένης αναγραφής τηλεφώνου στο δελτίο συμμετοχής) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή ή αυτός αρνηθεί το Δώρο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο Νικητή και το Δώρο θα κερδίζει ο πρώτος αναπληρωματικός. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον πρώτο αναπληρωματικό, το Δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ..

6.4 Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τους Νικητές/τριες στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της βράβευσης κλπ. με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, στη χρήση των ονομάτων τους, για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς. Η ανακοίνωση των ονομάτων των Νικητών/τριων, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί τους και αποδεχτούν τα Δώρα τους.

6.5 Οι Νικητές/τριες δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Forestview εάν, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό τους τυχόν αδυνατήσουν να «καρπωθούν» το Δώρο τους.

Β2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει οι Συμμετέχοντες να δηλώσουν προσωπικά τους δεδομένα, ήτοι το όνομα, επώνυμο, email,.
Εφόσον ο συμμετέχων ανακηρυχθεί νικητή θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του για την παραλαβή του Δώρου

1.2 Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων.

1.3 Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και η Forestview τον εκτελούντα την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό διεξαγωγής της κλήρωσης για το Διαγωνισμό και για κανένα άλλο σκοπό, οπότε με την ολοκλήρωση του σκοπού θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και δε θα τηρεί επεξεργάζεται κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών/συμμετεχόντων.

1.4 Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Διοργανώτριας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR  και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη των νικητών.

1.5 Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών  βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της που είναι αναρτημένη http://www.mastihashop.com/Content/Files/GDPR.pdf και της Πολιτικής Cookies https://www.mastihashop.com/user-terms/. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συναινέσουν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία  για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.. Για όσο διάστημα τηρεί τα δεδομένα η Διοργανώτρια για το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού, για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν αναπληρωματικούς των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία  (Τηλέφωνο:22710-5180510 -3614697, email INFO@MASTIHASHOP.COM, διεύθυνση Καλλιμασιά Χίος).

2. Ευθύνη

2.1 Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Forestview περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Δώρου που θα δοθεί. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του παρεχόμενου Δώρου με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και της Forestview.
 

2.2 Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Forestview, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Forestview περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στο Δικτυακό Τόπο. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, εφόσον αυτή θα έχει συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους.

 

2.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του Διαγωνισμού, ωστόσο δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες πέραν του ελέγχου τους (ενδεικτικά διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, αποκλεισμός του Δικτυακού Τόπου για ορισμένους χρήστες, φυσικές καταστροφές κλπ), ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας. 

2.4 Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση εκ μέρους του στο τηλέφωνο επικοινωνίας του που έχει δηλώσει ο ίδιος .

 

2.5 Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και εφαρμογής του λογισμικού) ανήκει στη Διοργανώτρια Εταιρεία και στη Forestview. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία ή η Forestview για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή το Δώρο του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία ή η Forestview ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τις εν γένει δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ. επ’ ευκαιρία ή/και με αφορμή τον εν λόγω Διαγωνισμό, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2.6 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. 

2.7 Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Forestview δεν ευθύνονται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες ή ελλιπείς.
 

3. Ακύρωση από το Διαγωνισμό

3.1 Ο Νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους εξής λόγους:
3.1.1 Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
3.1.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
3.1.3 Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
3.1.4 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη για διάστημα δύο  (2) εβδομάδων.

Γ.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και της Forestview.

2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ως τέτοια, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του Συμμετέχοντος και συνεπάγεται παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Forestview. Περαιτέρω η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονη δήλωση συναίνεσης του Συμμετέχοντος με τους όρους αυτούς.

 

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη (Διοργανώτρια Εταιρεία και Forestview) αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ περί προστασίας του ατόμου από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εκ των σχετικών αποφάσεων και οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Πριν την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη τα Μέρη συμφωνούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010.